Ontmoetingsfonds

Vrijdag 13 oktober 2023 | 10887 keer bekeken

Welkom bij het Ontmoetingsfonds van de gemeente Kampen!

Bij het Ontmoetingsfonds 2023-2024 van de Gemeente Kampen draait alles om het versterken van onze lokale gemeenschap. We zetten middelen in om bewonersgroepen en non-profit organisaties te ondersteunen bij initiatieven die de leefbaarheid, saamhorigheid en deelname aan onze gemeenschap verbeteren.

Onze missie is duidelijk: het bevorderen van een bloeiende en hechte lokale gemeenschap. We doen dit door middel van subsidies voor projecten die een positieve impact hebben op de levenskwaliteit, sociale cohesie en actieve deelname in onze gemeenschap.

Ben je klaar om samen met ons de gemeente Kampen nog levendiger en beter te maken? Ontdek hoe het Ontmoetingsfonds jouw initiatief kan ondersteunen en deel kunt uitmaken van deze geweldige reis!

Informatie over de regeling

Doelgroep voor de regeling
Subsidies op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan bewonersgroepen en organisaties zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Kampen.

Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen? 
U kunt subsidie aanvragen voor initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefbaarheid, het samenleven en de participatie in de lokale gemeenschap.

Aan welke criteria moet het initiatief voldoen?

Wat zijn weigeringsgronden voor de subsidie? 

Toelichting: 
Bij subsidieaanvragen met bedragen van € 1.000 of meer wordt een eigen bijdrage (bijdrage uit andere middelen dan de gemeente Kampen) gevraagd van minimaal 20% van de totale begroting van het initiatief. De aanvraag kan geweigerd worden als hier niet aan wordt voldaan.

Hoe vraag ik de subsidie aan? 
Een bijdrage uit het Ontmoetingsfonds Kampen kan worden aangevraagd door een volledig ingevuld aanvraagformulier Ontmoetingsfonds Kampen, voorzien van de benodigde bijlagen, digitaal in te sturen of het formulier te printen, handmatig in vullen en met de benodigde bijlagen op te sturen. Het formulier vindt u onderaan deze pagina.

Het is van belang dat u bij uw aanvraag een plan indient waarin in elk geval de volgende onderwerpen concreet zijn uitgewerkt:

De boordeling van de aanvraag

Het beschikbare budget 
Er is voor de regeling een bedrag van € 200.000 beschikbaar, te verdelen over twee tranches van elk groot € 100.000. De eerste tranche start op 1 oktober 2023 en loopt af op 31 maart 2024. De tweede tranche start op 1 april 2024 en loopt af op 31 december 2024. 
Per aanvraag kan een subsidie van maximaal € 20.000 worden toegekend. 
Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. 
Toekenning van de subsidie
Na toekenning van de subsidie ontvangen de subsidieontvangers een toekenningsbrief waar de subsidieverplichtingen in beschreven staan. Het bedrag van de subsidie wordt binnen vijf werkdagen na de datum van de toekenningsbrief als voorschot uitbetaald op het rekeningnummer dat de initiatiefnemers hebben opgegeven. Voor subsidies van ten hoogste € 10.000 wordt de subsidie volledig als voorschot uitbetaald. 
Indien een aanvraag wordt afgewezen, ontvangen de initiatiefnemers een schriftelijke motivatie van de afwijzing.

Vaststelling van de subsidie
De subsidieontvangers dienen uiterlijk 4 weken na de uitvoering van de activiteiten, die in de aanvraag zijn beschreven, een schriftelijk verzoek in tot vaststelling van de subsidie. Bij de aanvraag tot vaststelling wordt de volgende informatie toegevoegd:

Een toegekende subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd als:

De initiatiefnemers ontvangen binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling een definitief besluit over de subsidie in de vorm van een vaststellingsbesluit.

Overige informatie
Deze subsidieregeling gaat in per 2 oktober 2023. Deze regeling geldt tot en met de dag dat de laatste vaststellingsbrief is verzonden, met dien verstande dat aanvragen om verlening van subsidie die zijn ingediend na 31 december 2024 niet meer in behandeling worden genomen. De regeling blijft van kracht op eventuele terugvordering van toegekende subsidiebedragen en op eventuele juridische procedures. 
Deze regels zijn op 18 juli 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen.

Waar kan ik meer informatie verkrijgen of advies inwinnen? 
Als u een initiatief heeft waarvoor u een bijdrage uit deze regeling wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Aline Hofstee, onze evenementen coördinator. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-12736070 of via de mail aline@kampenpartners.nl
Aline kan uw vragen beantwoorden, u in contact brengen met eventuele samenwerkingspartners en je helpen bij het optimaal indienen van de aanvraag. 

 

CONTACT

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Wilt u advies of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Aline Hofstee, evenementen coördinator van de gemeente Kampen via 
Telefoonnummer: 06-12736070 
E-mail: aline@kampenpartners.nl

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo