Heropeningsfonds

Woensdag 15 november 2023 | 5391 keer bekeken

Via deze website kun je een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de ‘Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen’.

DOEL VAN DE REGELING

 

Het doel van de regeling is:
- het stimuleren van het organiseren van ontmoetingen en sociale activiteiten waardoor levendigheid en reuring teweeg worden gebracht in de stad in de meest brede zin van het woord;
- het bevorderen van initiatieven en activiteiten die na heropening (na corona) bijdragen aan het sociale leven, ontmoetingen en (herstel van) sociale samenhang in de gemeente Kampen;
- initiatieven mogen een omzet-, ledental-,  of betrokkenheid bevorderend neveneffect hebben. 

Klik hier voor informatie over de regeling en de meest gestelde vragen.
Klik hier om een aanvraag in te dienen
Klik hier om contact op te nemen met Aline Hofstee, evenementen coördinator van de gemeente Kampen. Zij kan je wellicht helpen met het indienen van een aanvraag of kan antwoord geven op je vraag. 
Klik hier om voorbeelden te zien van andere initiatieven die een subsidie uit deze regeling toegekend hebben gekregen.

VOORBEELDEN

Hieronder delen we voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit dit heropeningsfonds toebedeeld hebben gekregen:

Materiaal voor uitzendingen RTV Zalk
Voor het streamen van activiteiten in het dorp Zalk (kerkdiensten en RTV-Zalk) wordt de “studio” (Dorpskamer) voorzien van twee vaste camera’s.
Aanvrager: Zalk ICT

Project ‘What a Feeling’
Samenwerking tussen Stedelijk Orkest Kampen en We Bin D’r Uut
Aanvrager: Stichting Onroerend Goed

Organisatie Wijk/Burendag en Bingo
Aanvrager: Stichting Speeltuin Akelei 

Feest voor bewoners Blexterstraat
Aanvrager: St. Philadelphia 

Organisatie Open Dag Wijkcentrum
Aanvrager: Wijkcentrum Reyersdam

De Kamper Verwondering
Aanvrager: Lutherse Kerk Kampen

De Kaartenkar
Aanvrager:  Stichting De Kaartenkar

Heel Kampen (weer) in Beweging!
Aanvrager: Sportraad Kampen

Prokkel op Pad
Aanvrager: St. Philadelphia

Pop Up Bioscoop
Aanvrager: Onions Films (CODE Kampen)

INFORMATIE OVER DE REGELING 

Waarvoor kun je een subsidie aanvragen?

1. Je kunt een budget aanvragen voor een nieuw initiatief, nieuwe activiteit of (mini)evenement dat je organiseert in het kader van de heropening dat:
a. mensen bij elkaar brengt rond de vereniging, de organisatie of het bedrijf;
b. bijdraagt aan het generen van aandacht, omzet, leden of betrokkenheid bij je vereniging, organisatie of bedrijf;
c. reuring in de gemeente Kampen biedt;
d. ten goede komt aan het versterken van de sociale samenhang in de gemeente doordat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan de activiteit of het initiatief; en
e. geen reguliere activiteit is van de initiatiefnemer.

Er kan worden aangevraagd binnen de volgende tranches of tijdsperioden: 

- tranche 1: 1 juli 2021 tot 1 november 2021;

- tranche 2: 1 december 2021 tot 1 april 2022;

- tranche 3: 1 mei 2022 tot 1 september 2022;

- tranche 4: 1 september 2022 tot 1 januari 2023.

Aanvragen voor een tranche moeten binnen de betreffende tijdsperiode worden ingediend en het initiatief of de activiteit moet uiterlijk worden uitgevoerd in de maand na afloop van de betreffende tranche. 

Wie kan er subsidie aanvragen?

1. Je kunt een budget aanvragen als je een vereniging, organisatie of bedrijf bent die of dat gevestigd is in de gemeente Kampen. 

2. Je initiatief of activiteit mag niet enkel bedoeld zijn voor je eigen vereniging, organisatie of bedrijf, maar er moet sprake zijn van samenwerking met tenminste één maatschappelijke organisatie of vereniging of het dienen van een algemeen maatschappelijk doel.
3. Er wordt geen subsidie verleend voor een reguliere activiteit of activiteit en  initiatief waarvoor langs andere weg al een gemeentelijke (project)subsidie is ontvangen.
4. Activiteiten met een politieke of religieuze doelstelling komen niet in aanmerking.

Hoe kun je een budget aanvragen?

Je kunt een budget aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen en digitaal in te sturen maar heropeningsfonds@kampenpartners.nl of het formulier te printen, handmatig in vullen en op te sturen naar Kampen Partners,  p/a Groenestraat 96, 8261 VJ Kampen. 

Wie beoordeelt je aanvraag?
Jouw aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van het Evenementen Platform Kampen (EPK), de samenwerkende culturele instellingen (Sambiq), de Stichting  Kampen Partners en de Stichting Welzijn Kampen samen met een medewerker van de gemeente Kampen. Hier wordt wekelijks een overleg voor ingepland, zodat je snel duidelijkheid hebt over je aanvraag.

Zij geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Naast de elders in deze regeling genoemde voorwaarden en criteria zijn bij de beoordeling de volgende criteria van toepassing:

Je ontvangt binnen tien werkdagen na het indienen van een volledige aanvraag bericht of je aanvraag al dan niet is toegekend.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

- Je kunt een budget aanvragen vanaf € 500,- tot € 5000,-- per initiatief of activiteit.

- Je kunt maximaal drie aanvragen indienen binnen de regeling, maar slechts één aanvraag per tranche. 

Hoe wordt het totale subsidiebudget verdeeld?

Per tranche is er een bedrag van € 75.000 beschikbaar. Dit is per tranche het subsidieplafond. 

Het beschikbare bedrag wordt per tranche verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. 

Indien het verlenen van subsidie zou resulteren in overschrijding van het subsidieplafond van de betreffende tranche, wordt de subsidie voor die aanvraag geheel geweigerd. 

Als er binnen de eerste, tweede of derde tranche budget over is, wordt dit budget toegevoegd aan de volgende tranche en wordt het in het eerste lid genoemde subsidieplafond voor die volgende tranche verhoogd met dit resterende budget.

Aanvragen die in de eerste, tweede of derde tranche moeten worden geweigerd vanwege het overschrijden van het subsidieplafond, worden na overleg met de aanvrager meegenomen in de volgende tranche in de volgorde zoals deze aanvragen overeenkomstig het tweede lid zijn ontvangen.

Moet ik na afloop verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie uit dit fonds?

We vragen je na afloop van de activiteit om een kort verslag in te dienen waarbij je het evenement beschrijft, beschrijft of de doelstellingen behaald zijn en hoe het subsidiebedrag is besteed. Ook vragen we je indien mogelijk om enkele foto’s aan te leveren. Deze informatie (zonder financiële verantwoording) delen we op onze website https://visitkampen.nl/kampenpartners/heropeningsfonds om andere initiatiefnemers in de gemeente Kampen te inspireren. 

Waar kan ik meer informatie verkrijgen of advies inwinnen? 

Als je een initiatief hebt waarvoor je een bijdrage uit deze regeling wil aanvragen, kun je contact opnemen met Aline Hofstee, onze evenementen coördinator. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 12736070 of via de mail aline@kampenpartners.nl Aline kan je vragen beantwoorden, je in contact brengen met eventuele samenwerkingspartners en je helpen bij het optimaal indienen van de aanvraag. 

CONTACT

Heb je vragen over de subsidieregeling? Wil je advies of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Aline Hofstee, evenementen coördinator van de gemeente Kampen via:

Telefoonnummer:  06 12736070 
E-mail:                   aline@kampenpartners.nl 

AANVRAAG INDIENEN


 

redirect

Deel deze pagina

twitter logo facebook logo linkedin logo